Den svenska gruvnäringens historia

dagbrottet-i-aitikSverige är ett land med lång historia av gruvdrift, och genom tiderna har export av olika sorters malm varit en stor inkomstkälla för landet. De tidigaste nedskrivna anteckningarna om svensk gruvdrift kommer från 1200-talet, men där nämns att gruvdrift förekommit sedan många hundra år tidigare. Exakt när brytning och bearbetning av järn började förekomma är osäkert, men man har funnit rester av blästerugnar, slagghögar och järnrester som kunnat daterats till ungefär 500 år före Kristus. Innan bergsbrytning av malm blev vanligt förekommande, var det främst myrmalmer som användes vid exempelvis järnframställning. Myrmalmen, ofta järnockra, hettades upp till över tusen grader innan det bearbetades tills man fick fram mer eller mindre rent järn.

Svensk gruvdrift mellan 1200-1800-talet

Under medeltiden var bergsbrytning den vanligaste formen av metallutvinning, och så kallade bergslag började sättas samman. Det var flera olika bergsmän som alla hade andelar i en gruva, och detta gjorde att gruvdriften kunde utökas. Vid den här tiden kom gruvnäringen igång på riktigt, och många gruvor behövde bland annat anställa utländska smeder eftersom den svenska arbetskraften, speciellt den med expertis inom gruvdrift och metallbearbetning, inte var tillräckligt stor för att möta efterfrågan. Den stora metallutvinningen av främst koppar och järn ledde till stora exportinkomster för landet.

Med den industriella revolutionen, som i Sverige inleddes i början av 1800-talet, skedde några förbättringar inom gruvnäringen. Bland annat blev det lättare att pumpa undan grundvatten i gruvorna, så att mineraler och redskap inte längre rostade sönder lika lätt. Tyvärr var det inte bara positiva förändringar den nya tiden förde med sig, utan också kraftiga försämringar. Tidigare hade ju bergsmännen själva ägt sina gruvor, men nu omvandlades de istället till aktiebolag och ägdes av företagare som helt saknade erfarenhet av gruvdrift. Det ledde till försämrade arbetsförhållanden för gruvarbetarna, vilket i sin tur ledde till många stora strejker.

Svensk gruvdrift idag

Ännu idag är gruvdriften igång i Sverige, men till skillnad från förr då de flesta gruvor låg i Bergslagen, är det nu Norrland som dominerar. Järn, koppar och guld är de vanligaste mineralerna som bryts i de för närvarande 16 aktiva gruvorna.